Assesoria

L’assessoria engloba les gestions laborals, fiscals, mercantils i comptables de petites i mitjanes empreses (PIMES) i de particulars.

Laboral
 • Gestió de nòmines i documentació Seguretat Social
 • Contractes
 • Tramitació específica Empleats de la Llar
 • Prestacions Seguretat Social (jubilació, invalidesa, no contributives, etc.)
 • Altes i baixes, d’empreses i obertures de centres de trebal
 • Autònoms
 • Atur i capitalització de l’atur
 • Convenis col•lectius de Treball
 • Subvencions
 • Bonificacions de contractes
 • Vida laboral de l’empresa i de treballadors
 • Assistència i representació a Inspeccions de Treball
 • Estudis d’absentisme, de clima laboral
 • Control de rendiment
 • Agent de la prevenció de riscos laborals: enllaç amb el servei de prevenció aliè, assessorament preventiu, etc..
 • Estudi de jubilacions
Fiscal i Comptable
 • Declaracions d’impostos (Impost de Societats, IVA, IRPF, IAE, ITPAJD, etc.)
 • Altes i baixes d’empreses i autònoms davant els organismes
 • Confecció comptes anuals
 • Assistència i representació a Inspeccions de l’AEAT
 • Sol•licituds de certificats
 • Assessorament general comptable
 • Confecció i tramitació de llibres comptables
Mercantil
 • Constitució de societats (anònimes, limitades, cooperatives, laborals, SC,…)
 • Contractes mercantils
 • Modificacions d’estatuts societaris
 • Associacions i fundacions
 • Certificats (registres civils, últimes voluntats)
 • Assessorament i tramitació d’herències i donacions
 • Assessorament i tramitació de compra vendes
 • Assessorament i tramitació contractes d’arrendament
 • Legalització d’indústries, establiments, hostaleria
 • Propietat industrial, noms comercials, marques i patents
 • Gestions Registre de la Propietat
 • Gestió d’arrendaments